Markedsmuligheder i luften

Markedsmuligheder i luften

Technology outlook identificerer muligheder og udfordringer for teknologier til reduktion af ultrafine partikler

Luftforurening med partikler i byområder giver anledning til alvorlige sundhedseffekter. Mange undersøgelser peger på, at de såkaldte ultrafine partikler er de mest skadelige. Et Inno-MT technology outlook med FORCE Technology i spidsen har undersøgt muligheder og udfordringer for at reducere de sundhedsskadelige partikler ved hjælp af industrielle partikelfiltre. Direktør Peter Hermansen fra firmaet PHX Innovation, som deltog i projektet, udtaler: ”Vi har i PHX Innovation haft god gavn af projektet, idet det dels har bidraget med ny indsigt i de teknologiske muligheder for at fjerne ultrafine partikler fra røggasser og luft, og dels har peget på nogle interessante områder, hvor der vil kunne opstå et marked for disse teknologier”.

Der er i disse år fokus på at reducere indholdet af sundhedsskadelige partikler i luften, især fra forbrænding i motorer. Men det forventes, at Europa Kommissionen i fremtiden vil skærpe reguleringen, så der også vil opstå et marked på områder såsom brændeovne, biomassefyrede anlæg og emissioner fra skibsmotorer. Ifølge Karsten Fuglsang fra FORCE Technology tjener rapporten derfor et særligt værdifuldt formål: ”Den giver et overblik over hvor effektive de mest udbredte partikelfiltre og rensningsteknologier er til at fjerne de ultrafine partikler. Med den viden i bagagen kan vi opstille perspektiver for videreudvikling af teknologierne og dermed være på forkant med det fremtidige marked.”

Støvemissioner fra industrien reguleres i dag ud fra den emitterede masse af partikler. Da de ultrafine partikler har en forsvindende lille masse, tages der sjældent hensyn til, om de fjernes effektivt. Hvis danske filterproducenter evner at producere rensningsteknologier, der ikke bare reducerer massen af partikler effektivt, men også antallet af partikler, vil de have en stærk konkurrencemæssig fordel i et potentielt fremtidigt marked.