Netværk for klimatilpasning af gårdanlæg og haver i byer

Foto fra projektdeltager TagTomat

Netværk for klimatilpasning af gårdanlæg og haver i byer

Baggrund

Klimatilpasning af byer og boligområder er en højaktuel udfordring på den politiske agenda, der foruden myndighederne optager virksomheder såvel som borgere. Med en forventning om 30 % forhøjet regnintensitet i fremtiden, er mange kommuner i færd med at iværksætte strategiske anlægsprojekter til forebyggelse af skybrudsskader. Infrastrukturen i byerne er ikke dimensioneret til de store mængder regnvand, og de mange hårde overflader medfører, at regnvandet ofte ikke kan nedsive af sig selv. Det skaber et pres på kloaknettet, der går over sine bredder med store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Lokal aflastning af kloaknettet i byerne håndteres f.eks. ved at nedsive eller opsamle regnvandet i boligforeningers gårdanlæg, eksempelvis i forbindelse med gårdrenovering. Markedet for denne type LAR løsninger er domineret af løsninger tiltænkt renovering af større byområder på kommunalt niveau, og kan økonomisk og planlægningsmæssigt være en stor udgift for mindre boligforeninger.
Samtidigt er der et stigende værdibaseret ønske fra borgere i denne type boliger om at styrke det lokale fællesskab, indflydelse på lokale beslutninger, øge grønne rekreative områder og biodiversitet i nærmiljøet, mulighed for at have byhaver og ”urban farming”.

Formål

Fokus for dette projekt er derfor dels at skabe netværk, samarbejde og cocreation på tværs af SMV’er der adresserer forskellige aspekter af ovenstående, og dels at øge dette netværks kontakt med relevante kunder i form af boligforeninger i byerne. Et sådant netværk bestående af SMV’er kan i tillæg til igangværende initiativer inden for klimatilpasning bidrage til innovative, simplere og billigere løsninger, i en proces hvor brugerne i højere grad inddrages.

 Amager er flad som en pandekage og derfor har vi et stort behov for at få håndteret vores regnvand der hvor det falder. Vi i Miljøpunkt Amager ser private løsninger i lille skala som en vigtig del af den fælles klimatilpasning af København og som eksempel for andre byer i Danmark. Vi er spændte på at gå i dialog med virksomheder der har mod på at arbejde sammen om at finde løsninger på de klimaudfordringer vi står overfor. 

Lise Nygaard Arre, Projektleder for Klimatilpasning i Miljøpunkt Amager

Den brændende platform består derfor i behovet for at etablere et organisatorisk netværk, hvori SMV’ers innovative teknologiske løsninger kan
udfoldes og får mulighed for at videreudvikles, og dermed styrke udfordringsejeres bevidsthed om- og adgang til holistiske løsninger.
På den måde takles de stadigt større regnmængder i en fælles indsats på tværs af branchen med forøget borgerinddragelse. Der bliver skabt større udbud af løsninger, der imødekommer behovet for klimatilpasning, små foreningers budgetter og samtidig forøger borgernes livskvalitet, således at lokalt implementerede løsninger ikke blot flytter problemet videre til naboen.

Projektdeltagere

FORCE Technology, Miljøpunkt Nørrebro, Miljøpunkt Amager, Grundejerne, ØsterBO, Pkp Regnvandsteknik, Tagtomat, Habitats, Klimavej, V!GØR og Malmos.

Projektet er et samarbejde mellem Innovationsnetværk for Miljøteknologi og netværket “Vand i Byer”.