Nye bæredygtige råvarer til fremtidens fiskefoder

Nye bæredygtige råvarer til fremtidens fiskefoder

En stadigt stigende efterspørgsel efter spisefisk skaber et større behov for fiskeopdræt. Inno-MT projekt bidrager til en mere bæredygtig akvakultur ved at kortlægge nye råvarers tekniske egenskaber.

Produktionen af opdrætsfisk er på verdensplan steget kraftigt i de senere år på grund af den voksende befolkning. Denne udvikling skaber vækst i efterspørgslen efter fiskefoder. Foder til akvakultur fremstilles traditionelt af bl.a. fiskemel fra ikke-konsumfisk, men da fiskemel er en begrænset ressource søger fiskefoderindustrien derfor i stigende grad alternative proteinråvarer fra bæredygtige ressourcer. Ændringer af råvaresammensætning i foderet kan dog føre til ændringer i den tekniske kvalitet, f.eks. i forhold til mængden af støvpartikler i foderet, hvis den nye råvare har sværere ved at binde foderet sammen til piller. Støvpartikler giver en forringet vandkvalitet for fiskene i dambrugene og har en negativ effekt på miljøet, hvis de ledes ud i åer og vandløb.

Vi har fået øjnene op for værdien af at opbygge relationer til eksterne samarbejdspartnere, som alle har samme mål”

Citat

For at finde en løsning på denne udfordring deltog Teknologisk Institut, Aller Aqua, Havsbrún og Danmarks Miljøundersøgelser i et fælles projekt, hvor de systematisk afprøvede forskellige råvarer i forhold til deres påvirkning af den tekniske kvalitet af foderet. Aller Aqua, som udvikler og producerer fiskefoder til ferskvands-og saltvandsfisk, har oplevet en stor fordel ved at indgå i et samarbejde med en anden mindre virksomhed og de to videnspartnere.

“Teknologisk Institut har udstyr, der er velegnet til forsøgsproduktion. Det muliggjorde at vi kunne teste råvarerne gennem mindre tests for at afkræfte eller bekræfte deres egnethed. Det betød, at vi fandt en række nye råvarer, som med succes er blevet inkorporeret i vores fiskefoder,” forklarer kvalitetschef Mette Rindom Nørrelykke. Inno-MT’s innovationsprojekt har desuden haft en positiv effekt på virksomhedens tilgang til udviklingsaktiviteter.

”En afledt effekt af at have deltaget i projektet er, at vi har fået mere fokus på mulighederne for test og afprøvninger hos vidensinstitutionerne, som kan bruges generelt i vores produktudvikling”

Mette Rindom Nørrelykke, kvalitetschef