Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) er et rådgivende ingeniørfirma, der yder rådgivning indenfor bl.a.:

  • forureningsundersøgelser.
  • udarbejdelse af risikovurderinger.
  • oprensning af forurenet jord/grundvand.
  • jordhåndtering og genanvendelse.
  • indeklimaundersøgelser for miljøfremmede stoffer stammende fra jordforurening, men også fra bygningsdele, som f.eks. PCB eller undersøgelser for skimmelsvamp.
  • geotekniske undersøgelser, der ofte med fordel kan kombineres med miljøunder­søgelser.

DMRs kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2008 certificeret.