Fokusområder

Primære fokusområder

Inno-MT har særligt fokus på teknologiudvikling, der bidrager til at løse centrale samfundsmæssige udfordringer på det miljøteknologiske område. Nedenfor findes en uddybning af de enkelte samfundsudfordringer på det miljøteknologiske område.

Jordressourcer og næringsstofkredsløb:

 • Miljøteknologier til landbrugsproduktion og reduceret jordbehandling i landbruget
 • Sikring af landbrugsjordens frugtbarhed
 • Øget recirkulering af næringsstoffer fra husholdningsaffald, spildevandsslam mv.
 • Effektive oprensningsteknologier og metoder af forurenet jord
 • Bæredygtig anvendelse af jord i forskellige forureningsklasser
 • Sikring af bedre beslutningsgrundlag til håndtering af jord og grundvandsforureninger

Ren luft teknologi:

 • Luftforurening fra transportsektoren
 • Luftforurening fra brændeovne og biomassefyrede kedler
 • Termiske processer på virksomheder og større energianlæg
 • Lugtgener og luftforurening fra industriel produktion, herunder landbrug og fødevare produktion samt indeklima

Effektivt ressourceforbrug:

 • Miljø- og ressourceeffektive produktionsfaciliteter
 • Bæredygtigt produktdesign
 • Teknologier og systemer til indsamling, sortering, oparbejdning og raffinering
 • Bedre udnyttelse af genanvendelsespotentialet i affald
 • Genanvendelse af særlige affaldssttrømme samt forebyggelse og genanvendelse af erhvervsaffald

Vandrensning og vandforsyning:

 • Industrielt spildevand og vand i produktionsprocesser
 • Vandforbrug i landbrug og fødevareproduktion
 • By-spildevand med fokus på miljøeffektiv rensning
 • Genbrug af renset vand
 • Monitering af tilstand for vandmiljø
 • Sikring af grundvandets kvalitet til fremtidens drikkevand