Jordforurening

Jordforurening

Dette Technology Outlook har fokus på jordforureningsområdet i forhold til at kortlægge de områder, hvor der er behov for nye teknologier eller andre indsatser, samt hvor der er fælles interesse blandt områdets aktører.

Analysen har blandt andet vist, at metodevalg ved oprensninger i dag ofte er lidt tilfældige, og at det krævede dokumentationsomfang varierer. Desuden er det ønskeligt med flere og bedre feltmetoder, fx til bestemmelse af fri fase. Derudover har området omkring genanvendelse af jord vist sig at være et fokusområde, hvor der findes mange interesserede aktører.

Der er i Technology Outlooket blevet arbejdet med fire specifikke emner:

 • Feltundersøgelser
 • Valg og oprensningsteknologi
 • Oprensning
  (metaller, chlorerede opløsningsmidler og adgang til matrice)
 • Jord som råstof og jordstabilisering

Inden for hvert emne har arbejdsprocessen forløbet således:

 • Ideer fra opstartsmødet blev listet og gennemgået
 • En kort introduktion om den nuværende situation blev givet
 • Støttegruppens medlemmer blev kontaktet og den nuværende situation og nye trends eller ønsker blev drøftet
 • Nye trends eller ønsker til nye teknologier/metoder blev beskrevet
 • Der blev skitseret et eller flere specifikke udviklingsprojekter eller andre aktiviteter, der kan arbejdes videre med

I rapporten kan det på side 25-27 læses hvilke forslag, nærværende Technology Outlook har givet til hvert af de fire emner.