Monitorering af Svovlbrintekoncentration i spildevand

Monitorering af Svovlbrintekoncentration i spildevand

Baggrund

Fokusområdet er en kortlægning af mulighederne for at monitorere og begrænse koncentrationen af svovlbrinte i kloaksystemer, som bortleder vores spildevand. Svovlbrinte er årsagen til mange problemer for arbejdsmiljøet, korrosion i installationer, lugtgener i forhold til omgivelserne samt store udgifter til dosering af kemikalier (typisk jernsulfat eller calciumnitrat), som kan reducere effekterne. Faldende vandforbrug i private husstande (stigende priser/miljøhensyn) betyder endvidere, at spildevandet transporteres med en højere koncentration af organisk stof med en forøget opholdstid og dermed en forøget dannelse af svovlbrinte.

Formål

Projektets formål er at afdække bedre styringsmuligheder for reduktion af svovlbrintekoncentrationen og dermed kapitalisere en for tidlig renovering af kloakanlægget. Teknologisk er nøglen til at opnå de skitserede fordele en billigere og pålidelig måling af svovlbrintekoncentrationen i væskefasen og at justere kemikaliedosering herefter. Projektet er virksomhedsdrevet, idet en afklaring af teknologiske muligheder for måling af H2S, formidling af denne information pålideligt til doseringsanlæggene skal undersøges og derved skabe en efterspørgsel på disse innovative løsninger

Projektpartnere

FORCE Technology, Dansk Miljøteknologi, Unisense A/S, Middelfart Spildevand, DANVA, Fors A/S og Krüger.