Perkolat håndtering fra lossepladser

Perkolat håndtering fra lossepladser

Projektbeskrivelse

Projektnavn: Udvikling af teknologiske løsninger og metoder til bæredygtig håndtering af perkolat fra affaldsdeponeringsanlæg på kort og lang sigt.
Projektets overordnede formål er at reducere ressourceforbrug, miljøbelastning og omkostninger ved drift og efterbehandling af affaldsdeponeringsanlæg gennem brug af nye innovative spildevands- og deponeringsteknologiske løsninger. Projektets resultater skal danne grundlag for udarbejdelse af et forslag til et større projekt med international deltagelse til videreudvikling af det ovennævnte beslutningsværktøj med henblik på det internationale marked

Aktiviteter

Overordnet vil projektet indeholde aktiviteter inden for risikovurdering, som omfatter både kildestyrke, stoftransport og overholdelse af krav ved nedstrøms vandområder (receptoren). Alle tre dele vil indgå koncept- og teknologiudviklingen, men der vil især blive fokuseret på beskrivelse og påvirkning af kildestyrken, som er langt det mest komplicerede og dårligst forståede delelement i kæden. De rensningsteknologiske udviklingsaktiviteter vil være fokuseret på recipientkvalitetskravene (output), men også på den variable kildestyrke (input) samt på de (mere moderate) outputkrav til perkolat, som eventuelt recirkuleres med henblik på acceleration af processerne i affaldet.