Screening af additiver for reduktion af ammoniakfordampningen fra gulvarealer i kvægstalde

Screening af additiver for reduktion af ammoniakfordampningen fra gulvarealer i kvægstalde

Projektbeskrivelse

Formålet med bobleprojektet er at screene tre gylleadditiver ved hjælp af en standardiseret og reproducerbar testprocedure med henblik på at finde de bedst egnede til at reducere ammoniakfordampningen fra gyllekontaminerede gulvoverflader.

I begyndelsen af projektperioden identificeres miljøvenlige additiver, som vurderes at have potentiale til at reducere dannelsen og/eller fordampningen af ammoniak fra frisk udskilt husdyrgødning. De deltagende virksomhedspartnere forhandler additiver, som på forhånd vurderes at have gunstige egenskaber i den retning. Additivernes ammoniakreducerende egenskab undersøges efterfølgende ved en standardiseret testopstilling, som skal simulere et gødningskontamineret gulv i en kostald.

I forlængelse af bobleprojektet skal de bedste og billigste additiver evalueres i fuld skala, ligesom der skal udvikles et mekanisk system for automatisk applicering af additiv i stalde. Målet er i samarbejde med de deltagende virksomheder at udvikle en omkostningseffektiv miljøteknologisk løsning, som kan reducere landbrugets miljøbelastning og skabe grundlag for økonomisk vækst for såvel landbruget som dets følgeindustri.

Konklusion

Alle tre undersøgte additiver reducerede ammoniakfordampningen signifikant opgjort fire timer efter behandling sammenlignet med en ubehandlet gylleoverflade. Den effektive dosis, der krævedes til at opnå signifikant reduktion og størrelsen af reduktionen, var produktspecifik.