Tekstile genanvendelsesprocesser

Tekstile genanvendelsesprocesser

Hensigten med dette Technology Outlook er, at finde de tekstilfraktioner, de oparbejdningsteknologier og de forretningsmodeller, der kan indfri både det miljømæssige og økonomiske potentiale, der ligger i genanvendelse af tekstiler.

Baggrund for projektet

Der findes forskellige kvaliteter af tekstilaffald, f.eks. har produktionsaffald en ensartethed og derved en kvalitet, der giver en høj værdi. Affald fra spinderier er ensartet, men har typisk dårlig fiberkvalitet. Affald fra forbrugsleddet kan have meget dårlig kvalitet, da det kan være beskidt og slidt samt være en blanding af mange fibertyper. Men der er også eksempler på affald fra forbrugsleddet med bedre kvalitet, f.eks. affald fra uniformer eller fra industrielle vaskerier, hvor der er viden omkring tekstilindhold.

Formålet med at analysere materialestrømme er i første omgang at lokalisere områder, hvor det i Danmark vil give mening at begynde at genanvende tekstilet eller at forbedre den oparbejdningsteknologi, der allerede er i brug. Dette vil blive gjort ved at se på materialestrømmenes volumen og kvalitet, samt evt. miljømæssige screeninger af eksisterende teknologi, der behandler disse materialer.

Efter at et sådan område er lokaliseret skal genanvendelsespotentialet bestemmes ud fra opstillede kriterier bl.a. om, potentielle forretningsplaner, tilgængeligheden af fraktionen, miljøgevinsten ved en given oparbejdning. Til sidst skal det vurderes, hvori barriererne for øget genanvendelse ligger i den givne massestrøm, og hvad der skal til at ændre dette.

Rapporten

Hovedkonklusionen i rapporten er, at hvis genanvendelse af både mindre fraktioner i små materialekredsløb og store blandede fraktioner skal udløse et stort miljømæssigt og økonomisk potentiale, så er det centralt, at tekstilerne bliver designet til genanvendelse.

Design til genanvendelse betyder, at selve genanvendelsesprocessen tænkes med ind i designet af tekstilerne i forhold til både adskillelsesmuligheder, farvning, kemikalieforbrug, fibertype mv. Herved kan der designes tekstiler, som kan genanvendes til langt højere kvalitet. Dette bliver i dag ofte ikke gjort, fordi det ikke er designvirksomheden (eller tekstilproducenten), der ejer eller har kontrol med tekstilerne, når de havner som affald.