Udvikling af biologisk afværgeteknologi til beskyttelse af danske drikkevandsressourcer

Udvikling af biologisk afværgeteknologi til beskyttelse af danske drikkevandsressourcer

Baggrund

Der kan i dag genfindes pesticider i hver fjerde grundvandsboring, hvilket fører til lukning og evt. reetablering af drikkevandsboringer til en pris på ca. 500.000 DKK pr stk. for de ramte forsyninger. Pesticid forurening kommer enten fra diffuse flade-kilder eller fra koncentrerede punktkilder, hvor sidstnævnte primært symptombehandles med afværgepumpning for at undgå punktkildens spredning til drikkevandsmagasiner. Punktkilder kan f.eks. opstå ved spild fra lossepladser, gårdspladser samt rensepladser til rensning af markudstyr

Formål

Formålet med dette projekt er at udvikle en bioteknologisk løsning, der øger fjernelsen af pesticider direkte i jorden vha. mikroorganismer, som man tidligere har vist kan nedbryde forskellige pesticider. Vha. bioreaktor-teknologi renses oppumpet grundvand, som efter stimulering og tilsætning af hjælpestoffer re-infiltreres for at stimulere en aktiv in situ mikrobiologisk zone, der kan fungere som pesticid-fjernelsesbarriere, der renser det passerende grundvand.

Projektpartnere

Biorem, DGE-Group, GEUS Geokemisk Afdeling og Teknologisk Institut, Sektion for Vand og Ressourcer.