Waste2Green

Waste2Green

Waste2Green, værdiforøgelse af gylle bobleprojektet har til formål at udvikle en teknologi, der udvinder urea fra animalsk urin på landbrugsbedrifter.

Fra Waste til Green produkt

Waste2Green projektet ønsker at udvikle en teknologi, samt et ureaanlæg til at kunne forarbejde animalsk urin, den våde del af gylle, hvilket giver mulighed for at producere urea til forskellige former for industriformål. Anlægget vil separere gyllen i en våd del og en tørstofdel. Via separationen hæmmes dannelsen af ammoniak, og urinstoffet urease kan indkapsles og forarbejdes. Dermed reduceres miljøpåvirkningen fra animalsk produktion gennem reduceret ammoniakfordampning. Processen er 100 % miljøneutral og belaster således ikke bedriftens eller naturens miljøbalance.

Ved at forarbejde gyllen går den fra at være et wasteprodukt til et højværdiprodukt, hvilket skaber grundlag for en positiv driftsøkonomi på Waste2Green anlæggene, samt et positivt bidrag til økonomien på landbrugsbedrifter.

Waste2Green anlægget åbner ydermere for en bred vifte af muligheder alt efter, hvilken ressourceproblematik der er mest fremherskende i det marked hvor teknologien anvendes. Bl.a. vil et biobaseret ureaprodukt være attraktivt, da urea traditionelt fremstilles kemisk på baggrund af fossile restmaterialer. Et biobaseret ureaprodukt vil således bidrage til en øget uafhængighed af fossile brændstofkilder.  Anlægget vil også kunne anvende andet substrat, f.eks. kvæggylle, hvilket er et større miljøproblem i nogle dele af verden.

Stort potentiale

Netop kombinationen af ureaproduktion og produktion af rent vand er en unik kombination, der er meget attraktiv i mange udviklingslande, hvor rent vand er en mangelvare. Waste2Green angriber dermed gylleproblemet anderledes end hidtil og giver den animalske jordbrugsproduktion i såvel Danmark, EU USA, Indien og Kina nye muligheder for at løse problemet med at skaffe sig af med dyrenes gylle og skaffe råstoffer til industriproduktion og koncentrerede gødningsprodukter.