Fundingmuligheder

Ud over Inno-MT’s egne bobleprojekter og technology demands hjælper sekretariatet med partnersøgning til teknologiudviklingsprojekter samt afholder målrettede matchmaking arrangementer til f.eks. MUDP midlerne. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for en snak om mulige projekter og finansieringen af disse.

Hvor kan du få støtte til teknologiudvikling?

www.vækstguiden.dk findes et samlet overblik over støttemulighederne til danske virksomheder og Miljøstyrelsens driver hjemmesiderne www.mst.dk og www.ecoinnovation.dk der giver et fint overblik over støttemulighederne inden for det miljøteknologiske område.

 


 

Oversigt over de centrale støtteprogrammer:

EUDP – Energiteknologisk udvikling og demonstration

Logo - Energistyrelsen

EUDP støtter ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. EUDP finansierer desuden dansk deltagelse i internationalt samarbejde og vidensdeling om energiteknologier. Programmet har 430 mio. kr. til rådighed til finansiering af nye energiteknologier i 2016.

Læs mere på www.ens.dk

 

Den Danske Maritime Fond

Logo - Den Danske Maritime Fond

Fonden yder økonomisk støtte til initiativer og tiltag, der kan tjene til at udvikle og fremme dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri. Projekter inden for miljøteknologi i den maritime sektor er inkluderet, og der er hidtil ydet en del tilskud på området. Indkomne ansøgninger behandles af Fondens bestyrelse på periodevise møder fire gange årligt. Fristen for ansøgning er d. 25. oktober 2016 kl. 15.00.

Læs mere på dendanskemaritimefond.dk

GUDP – Grønt udviklings- og demonstrationsprogram

Logo - GUDP-Grønt udviklings- og demonstrationsprogram

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og samtidig løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i Danmark og sikre arbejdspladser.

Se hvad der kan søges tilskud til lige nu:

  • Ansøgningsfristen for næste runde er d. 7. september 2016 kl. 12.00

Læs mere på naturerhverv.dk

Innovationsfonden

Logo - InnovationsFonden

Danmarks InnovationsFond er etableret per 1. april 2014 og skal uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Fondens budget er i 2014 på knap 1,6 milliarder kroner. InnovationsFonden investerer i udviklingen af ny viden og bedre markedspositioner for landets virksomheder.

Innobooster – vækst med viden
Målrettede tilbud til små og mellemstore virksomheder

Lav en Innovationsplan for din virksomhed og søg investeringstilskud til at gennemføre den. Det er et tilbud til virksomheder med 2-250 fuldtidsansatte om tilskud til viden:

  • Ansættelse af en højtuddannet medarbejder eller forsker
  • Samarbejde med en videninstitution
  • Andet – den manglende brik

Læs mere om Innobooster

Læs mere om Danmarks InnovationsFond på innovationsfonden.dk

 

Markedsmodningsfonden

Logo - markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfondens (tidligere Fornyelsesfonden) overordnede målsætning er at hjælpe innovative produkter og serviceydelser fra en udviklings-, test- og demonstrationsfase og ud på markedet.

Læs mere på markedsmodningsfonden.dk

 

MUDP – Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Indsatsen har fokus på otte hovedområder Vand, Klimatilpasning, Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, Renere luft, Mindre støj, Færre problematiske kemikalier, Industriens miljøindsats og Økologisk Byggeri. Miljøstyrelsen fastsætter hvilke specifikke emner, der kan søges tilskud til, indenfor ordningens formål. Miljøstyrelsen fastsætter også tidsfrister for indsendelse af ansøgninger.

Læs mere på ecoinnovation.dk

 

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU)

Logo - Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

VTU’s ambition og formål er at samle vandsektorens aktører i innovationsprojekter, der bevæger sig i grænselandet fra forskning til produktudvikling. Projekterne skal berige, forandre og tilføre branchen ny læring.

Læs mere på  vtu-fonden.dk

 

Vækstguide.dk

Find det tilbud eller den tilskudsordning, som passer netop til din virksomhed! På vækstguiden.dk findes en søgefunktion, som indsnævrer resultaterne afhængigt af, hvad du leder efter. Gå ind på hjemmesiden, lær den at kende og få glæde af et hurtigt overblik over, hvad der måske kan være med til at hjælpe dig et skridt videre! På guiden finder du tilbud fra staten, regionerne og EU.

Et samlet overblik over alle offentlige tilbud, der skaber vækst og udvikling i virksomheder!

Læs mere på vaekstguiden.dk

Nordiske støttemuligheder

Nordisk Energiforskning / Nordic Energy Research

Logo - Nordisk Energiforskning, Nordic Energy Reseach
Nordisk Energiforskning støtter forskning inden for tværnordisk energiforskning og -udvikling. Projektansøgninger skal have deltagelse fra minimum 3 nordiske lande. Gennem finansieringen kan forskerne udvikle nye internationale netværk, drage fordel af adgang til faciliteter i partnerlandene, og lære af deres nordiske kolleger. De største støtteprogrammer kører i fire-års cyklusser.

Der ydes kun støtte i forbindelse med offentliggørelse af udbud.

Læs mere på nordicenergy.org

Nordisk Innovationscenter

Logo - NordicInnovation

Nordisk Innovationscenter støtter nordiske projekter, der fremmer innovation og konkurrenceevne i det nordiske erhvervsliv og fører til kommerciel og bæredygtig udvikling.

Der kan søges om støtte ved enten at søge de offentliggjorte udbud eller søge gennem en selvstændig ansøgning.

Læs mere på nordicinnovation.org

 

Udenlandske støttemuligheder

EU´s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020

Logo - Horizon2020

Horizon 2020 er EU´s støtteprogram for forskning og innovation. Programmet gælder for årene 2014 – 2020 og har et budget på 592 milliarder kroner. Målet er, at Horizon 2020 vil føre til nyskabende forskning, innovative løsninger og nye teknologier ved at give støtte hele vejen fra idé til marked og bygge bro på tværs af grænser og sektorer.

Hvem kan opnå støtte?
Horizon 2020 er for alle innovative virksomheder, forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner, foreninger, NGO´er m.fl, der igennem deres projekter kan være med til at løfte den europæiske konkurrenceevne.

Se hvad der kan søges tilskud til lige nu:

Læs mere om Horizon2020 på ufm.dk

 

Eurostars

Logo - Eurostars

Eurostars er et program, der understøtter forskningsintensive små og mellemstore virksomheder, som udvikler innovative produkter, processer og services for at opnå konkurrencemæssige fordele. Den primære målgruppe er forskningsintensive SMV’er fra de 33 Eurostars-medlemslande. Eurostars-programmet støtter projektansøgerne gennem medfinansiering af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, der gennemføres af tværnationale konsortier bestående af minimum to deltagere fra to Eurostars-medlemdslande og ledet af forskningsintensive SMV’er. Projektet skal resultere i et produkt, som kan markedsføres senest 2 år efter projektets afslutning.
Eurostars-programmet er offentligt finansieret med et samlet budget på 1.14 billioner euro og støttes af 33 EUREKA-lande og Den Europæiske Union.

Læs mere på eurostars-eureka.eu

 

LIFE+

Logo - LIFE+

Det generelle mål for LIFE+ er at bidrage til gennemførelse, ajourføring og udvikling af EU’s politikker inden for natur og miljø, herunder integrering af miljøhensyn i andre politikker, og dermed at bidrage til en bæredygtig udvikling. den næste finansieringsperiode for Life er 2014-2020. Budgettet for perioden er sat til 3,4 mia euro.

Læs mere om LIFE+ på ec.europa.eu